933 PC专用胶--操作视频

   本视频示范:

   1.  PC塑料板平面互粘

   2.  PC塑料壳立面对粘

  ▲ 不需要表面处理

    高强度,材破不脱胶!


  • 曹先生

  • 张先生

  • 肖先生

  • 微信咨询

  • 电话咨询

    24h电话:13751249864

请选择客服进行聊天

  • 微信咨询

    长按,识别二维码
点击电话进行一键拨打